Bağımsız Kadın Birliği kuruldu

Çorlu’da bir süredir çalışması yürütülen Bağımsız Kadın Birliği’nin kuruluşu açıklandı.

Çorlu’da bir süredir çalışması yürütülen ve “Karanlığa güneşiz” şiarıyla çağrısı yapılan Bağımsız Kadın Birliği kuruluşunu gerçekleştirdi.

Dün saat 18.00’de başlayan basın toplantısında, kadınların hazırladığı dövizler ile salon süslendi. Toplantıda katılımcılar selamlandıktan sonra basın metni okundu. Bağımsız Kadın Birliği’nin, Türkiye ve dünyada artan kadına yönelik şiddet, taciz ve tecavüz yoluyla yalnızlaştırılmasına karşı kadın mücadelesine katkı sunmak ve şiddete uğrayan kadınların yanında yer alıp onların mücadelelerine destek olmak için kurulduğu aktarıldı.

Bağımsız Kadın Birliği’nin, kadını yaşamın her alanında ötekileştiren, erk egemen zihniyete karşı duran, cinsiyet eşitliğini savunan ve bunun için mücadele eden, cinsiyetçi iş bölümü ile kadının yalnızlaştırılmasına ve bu yolla sömürülmesine karşı mücadele eden, kadına yönelen şiddeti reddedip buna karşı mücadele eden kadınlardan oluştuğu belirtildi.

Açıklamada ilkeler bölümüne geçildi. İlkelerde kadına ve çocuğa yönelik her türlü şiddete, tacize ve tecavüze karşı mücadeleyi benimsediklerini ve kadın dayanışmasını büyütmeyi esas aldıkları bildirildi.

25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü’nde saat 14.00’te Çorlu Belediye Meydanı’nda gerçekleştirilecek basın açıklamasına çağrı yapıldı. Çağrının ardından sorulara geçilerek basın toplantısı sona erdi.

Bağımsız Kadın Birliği’nin kuruluş deklarasyonunda açıkladığı ilkeleri şu şekilde:

1- Türkiye ve dünyanın her yerinde kadına, çocuğa ve insan haklarına ihlallerine ve tüm saldırılara karşı mücadeleyi benimser.

2- Toplumsal cinsiyet eşitliğinden yanadır. Başta homofobi olmak üzere her türlü cinsiyetçi ayrımcılıkla mücadele etmeyi amaçlar.

3- Çalışmalarıyla öncelikle şiddete, tacize, tecavüze, işkenceye, her türlü baskıya, erkek ve devlet terörüne maruz kalan kadınlara ulaşmayı ve imkanları doğrultusunda bu kadınlara destek olmayı amaçlar.

4- Çalışmalarında dil, din, ırk, ulus ayrımı yapmadan kadın ve çocukların uğradıkları şiddet, taciz, tecavüz ve her türlü baskıya karşı mücadeleyi örgütler.

5- Kadını toplumun dışına itmeye çalışan, kadını eve hapseden, erk zihniyetine karşı kadının toplumun her alanında aktif olmasını savunur. Kadının geçmişten bu yana süregelen ötelemelerden kurtulması için örgütlü mücadeleyi esas alır.

6- Çalışmalarında açıklık, gönüllülük, eşitlik, çoğulculuk esaslarını temel alır. İşleyişinin her kademesinde eşit temsil oy hakkı geçerlidir.

7- Kadınların her aşamada karar alma süreçlerine eşit, aktif katılımını sağlar.

8- Kuranlar sosyalist dünya görüşüne sahiptir. Yanı sıra emekten yana olan, kadın olmasa dahi gönüllü katkı vermek isteyen herkese kapımız açıktır.

9- Çalışmalarıyla örgütsüz kadınlara ulaşmayı ve kadın mücadelesine katmayı ilk hedef olarak belirlemiştir.

10- Örgütsüz kadın tanımından; her türlü toplumsal baskı ve ataerkil sistem tarafından yalnızlaştırılan kadın anlaşılır.

11- Eşit işe eşit ücret ilkesine uygun olarak fabrikalarda, tarlada, büroda vs. kadın emeğinin sömürülmesine karşı mücadele eder.

12- Emekten yana olan, kadın olmasa dahi gönüllü katkı vermek isteyen herkese kapımız açıktır.

13- Meşru savunmayı temel bir insani hak olarak görerek, kadınların kendi öz savunmalarını örgütlemesini destekleyen çalışmalar yapar.

14- Toplumdaki tüm eşitsizliklere kapitalist sistem ve onun ürettiği toplumsal cinsiyet eşitsizliği olarak bakar.

15- Töre ve namus cinayetlerini durdurmak için çok yönlü çalışma yürütür.

16- Milliyetçi, ırkçı, cinsiyetçi ve militarist politikalara karşı mücadele yürütür.

17- Soykırım, zorla göç ettirme politikalarına ve faşizme karşı mücadele eder ve bunlara karşı kadınların birliğini örgütler.

18- Eğitim, sağlık, barınma ve her türlü temel ihtiyaçlarıyla ilgili haklarının düzenlenmesindeki ayrımcı politikalara karşı mücadele eder.

19- Anadilde eğitim hakkını savunur.

20- Türkiye ve dünyada kadın dayanışmasını büyütmeyi esas alır.

Kızıl Bayrak / Trakya