Sağlık meslek örgütlerinden 14 Mart açıklaması

TTB, SES, Dev Sağlık-İş, Tüm Rad-Der, SHUDER, TPD, 14 Mart Tıp Bayramı vesilesiyle TTB’de sağlık çalışanlarının sorunlarını dile getirdi.

Türk Tabipleri Birliği (TTB), Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES), Devrimci Sağlık İş Sendikası (Dev Sağlık-İş), Tüm Radyoloji Teknisyenler ve Teknikerleri Derneği (TÜM-RAD Der), Sosyal Hizmet Uzmanları Derneği (SHUDER), Türkiye Psikologlar Derneği (TPD), 14 Mart Tıp Bayramı vesilesiyle TTB’de sağlık çalışanlarının sorunlarını dile getiren basın toplantısı düzenledi.

Toplantıda basın metnini TTB Merkez Konseyi Başkanı Sinan Adıyaman okudu. Şehir hastanelerinin sağlık çalışanlarının geleceğini belirsizliğe götürdüğünü vurgulayan Adıyaman, OHAL sürecinde 100 binden fazla sağlık çalışanının ihraç edildiğini ve çıkarılan OHAL yasasıyla sağlık çalışanlarının iş güvencesinin kalmadığını ifade etti.

Sağlık çalışanlarının tek taraflı olarak belirlenen düşük ücretlerinin, enflasyonla daha da küçüldüğünü belirten Adıyaman devamında şu ifadeleri kullandı: “Sağlık hizmetini metalaştırarak alınıp satılan bir mala dönüştüren döner sermaye uygulamaları ve tamamlayıcısı olan performansa dayalı ödeme sistemi, sağlık hizmetinin bir ekip tarafından üretildiğini görmemektedir. Performans ödemesinin aylık gelirin önemli bir kısmını oluşturması ve ancak tam ay çalışıldığında ödenmesi, kesintilerin anlamsız biçimde çalışılmayan günler üzerinden değil üç günün üzerindeki izin ve istirahat kullanımlarında tamamen kesilmesi hakkımız olan izinleri kullanmamızı ve hasta olduğumuzda gerekli şekilde istirahat etmemizi engellemektedir. Bunlar ve daha bir çok sebeple sağlık alanında döner sermaye ve performans sistemi kaldırılmalıdır.”

Sağlık çalışanlarının ücretlerinin şimdikinin en az iki katı olması için yeni düzenleme yapılmasını isteyen Adıyaman, sağlık çalışanlarıyla ilgili ‘yıpranmayı payı’ düzenlemesi üzerine şunları söyledi:

Çok yetersiz olan bu düzenleme sağlık ve sosyal hizmet emekçilerinin tamamını kapsamamaktadır, geçmiş çalışma yıllarımızı kapsamamaktadır, özelde çalışanları kapsamamaktadır. Fiili çalışma şartına bağlanmıştır, yıllık izinlerimiz, hafta sonu tatillerimiz, dinlenme hakkımız gasp edilmektedir. Topladığımız imzalarla da belirttiğimiz gibi sağlık ve sosyal hizmet işkolunda çalışan tüm emekçilerin dahil edildiği, geçmiş çalışma yıllarını kapsayan, fiili çalışma süresi şartını kaldıran, yeni bir fiili hizmet yasası yapılmalıdır.”